Isuzuma Menya

Survey Graphic.png

Muraho neza!

Biciye ku rubuga rushya rwa UNICEF Rwanda, IoGT, runyuzwaho amakuru afasha abantu kugira ubuzima bwiza no kubongerera ubumenyi mu bijyanye no kugira ubuzima bwiza, turifuza Kumenya abakoresha uyu muyoboro.

Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane kuri twe. Dufashe usubiza ibibazo biri mu bushakashatsi hano hasi. Biragufata umunota 1 gusa.

Ibisubizo byawe biragirwa ibanga kandi amakuru mudusangiza azakoreshwa gusa n’itsinda ryacu ry’ubushakashatsi kugirango IoGT irusheho kunozwa kandi ikugirire akamaro mu buryo burushijeho.

Murakoze!

Hitamo kimwe

Igitsina cyawe ni ikihe?

Ufite Imyaka ingahe?

Hitamo kimwe

Ntuye mu gice cy'...

Hitamo kimwe

Ukora iki mu buzima busanzwe

Hitamo ibishoboka byose

Muri ibi bintu, haba harimo igituma utabasha gukoresha uru rubuga - IoGT

Hitamo kimwe

Waba warasuye uru rubuga rwa IoGT inshuro zingahe mu mwaka ushize?

Hitamo kimwe

Inshuro nyinshi nsura IoGT ndi

Hitamo kimwe

Nishimira gukoresha urubuga rwa IoGT

Hitamo kimwe

Biroroshye kubona amakuru ku rubuga rwa IoGT

Hitamo kimwe

Amakuru ari ku rubuga IoGT ni ingirakamaro

Hitamo ibishoboka byose

Mu ngingo ziri ku rubuga rwa IoGT nishimira cyane

Ufite amahitamo

Ni ayahe makuru cyangwa ibikorwa wifuza gukora, cyangwa gukoraho byinshi, kuri IoGT?

Hitamo ibishoboka byose

What other kinds of activities would you like to do, or do more of, on IoGT?

Subira ahabanza