Gashyantare.png

Gashyantare

🔈 Uruhare rw'umugabo mu gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu mikino, kubasomera inkuru no kubatembereza

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Ese kwanga gusubiza ibibazo umwana akubajije cyangwa kumubwira nabi byamugiraho izihe ngaruka?

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Ese wari uzi impamvu umubyeyi agomba gukomeza konsa umwana we igihe abishakiye kugeza yuzuje nibura imyaka ibiri?

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Bana nshuti zacu, ni gute twarinda ibidukikije?

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibibanza Ibikurikiyeho