16.png

Gicurasi

πŸ”ˆ Dusobanukirwe n'akamaro ko kubahiriza gahunda y'ikingiza nkuko zateganijwe hatabayeho gukererwa.

2011_Vaccination

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

πŸ”ˆ Mubyeyi, wariuziko gukubita abana kubera ko bakinishije ibikoresho byo mu rugo nk'amasahani n'ibiyiko bituma imvumburamatsiko n’ubwenge byabo bidakomeza kwaguka?

Learning through play

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

πŸ”ˆ Nibyiza kwambara/ kwambika imyenda imeshe igihe cyose abana baba bari mu rugo cyangwa bagiye gutembera n'ahandi.

Wash hands to prevent ebola

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

πŸ”ˆ Mubyeyi umva impamvu ugomba gufasha abana gusubiramo amasomo yabo igihe bari mu rugo

17_Making_friends_and_learning.width-180.jpg

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

πŸ”ˆ Sobanukirwa uburyo bwiza bwo guha umwana ifashabere igizwe n'ibiribwa bitandukanye nka "Ongera"

Nutrition_and_Breastfeeding.width-360.jpg

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

πŸ”ˆ Ese ni iki twafasha abana kwiga kubana n'abandi?

Parenting.png

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

πŸ”ˆ Uburyo bwiza bwo gufasha abana guhindura no gukora ibindi uturimo duto duto tw'amaboko n'icyo bimumarira.

Learning through play

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibibanza Ibikurikiyeho