Itetero Mata.png

Mata

🔈 Tumenye amwe mu mahirwe na serivisi zashyiriweho abatishoboye bafite abana bato kugira ngo babashe kwiteza imbere no kwita ku bana babo

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Kubera iki tugomba kureka abana bacu bakagira uruhare mu kudufasha imirimo n'akamaro bigira mu mikurire yabo?

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Ntabwo bikwiye gukubita cyangwa gutoteza umwana: Tumenye byinshi kuri iri hohoterwa

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibibanza Ibikurikiyeho