Calendar Illustration Revision 1 320x173.png

Ingengabihe y'ikingira mu Rwanda

Gahunda yo gukingira abana

  • Umwana akivuka: akingirwa igituntu n’imbasa.

  • Amaze ukwezi n’igice: Akingirwa Imbasa, kokolishi, agakwega n’akaniga, hepatite B, Hib na pinemokoke

  • Afite amezi atatu n’igice: Umwana akingirwa imbasa, kokolishi, agakwega n’akaniga, pinemokoke na hepatite B

  • Afite amezi icyenda: Umwana akingirwa iseru, agahabwa na Vitamin A.

iKINGO.jpg

Abaganga bavuga iki ku nkingo z'abana?

1. Inkingo zirinda umwana indwara z'ibyorezo kuko umwana udakingiye arwara-gurika akaba yakurizamo ubumuga cyangwa gupfa.

2. Ningombwa gukingiza umwana kabone n'iyo yaba arwaye cyangwa afite ubumuga ubwo ari bwo bwose.

  • Nyuma yo gukingirwa, umwana ashobora kurira, kugira umuriro, gusesa, cyangwa kubyimbirwa buhoro aho yatewe urushinge; ibyo birasanzwe ntacyo bitwara umwana ahubwo byerekana ko umkingo rukora; ariko urnwana aba agomba kugabanyirizwa umuriro. lyo umwana agize umuriro mwinshi agomba kujyanwa kwa muganga.
Ibikurikiyeho